TINHTIEN.NET - SALE
Phần mềm Quản Lý Bán Hàng
Tài khoản vào xem Demo:
- Tài khoản: admin --> Mật khẩu: admin
Chạy tốt nhất trên trình duyệt web Chrome  hoặc